ReadyPlanet.com


บทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการท่องเที่ยวในไทย


 

บทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการท่องเที่ยวในไทย

ประเทศไทยนั้น อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - 2542 ซึ่งเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในหัวข้อ "Amazing Thailand 1998 - 1999" โดยองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและบริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศจึงใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อโฆษณาคำขวัญเชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวในประเทศไทย บนเว็บไซต์ที่ได้จัดทำ ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ การจองที่พัก และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับ ข้องกับประเทศไทยหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว" เพื่อให้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวโดยจัดทำเว็บไซต์ ww.ourismthailand.org ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางบริการนำเที่ยว ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นซ่องทางหลักที่สำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อบริการจองที่พักและบริการนำเที่ยวแบบออนไลน์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะใช้สาขาในต่างประเทศ เป็นซ่องทางการ โดย 918kiss ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อีกทางหนึ่ง อินเตอร์น็ตมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษยกือบทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยว ด้วย ดังนั้น โลกที่เคยดูกว้าง จึงแคบลงและรูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จะมีผู้ใช้ข้อมูลบนอินเตอร์น็ต วางแผนเดินทางการท่องเที่ยวสำหรับตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นใช้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านทางอินเตอร์เน็ต แทนการเดินทางไปประชุม ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ประหยัดทั้งเงินและเวลา สำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อย จะมีโอกาสตระเวนดูสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ ต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่เดินทางไปดูของจริงด้วยตนเอง จากแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่4 พ.ศ. 2520 - 2524 เป็นต้นมา ได้มีการบรรจุเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย พัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่อง มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9 พ.ศ.2545 - 2549 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวว่า การส่งเสริมการค้าการบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างงานและกระจาย รายได้นั้น ส่วนหนึ่งคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้รองรับการขยายตัว ของนักท่องเที่ยวในระยะยาวและคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการพัฒนาเชิงกลุ่มพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชุมชน เป็นต้น ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน กวดขันมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมบทบาทชุมชน องค์กรชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างครบวงจร ทั้งพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งเน้นส่งเสริมบทบาทชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว จึงทำให้เกิด กิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบในชุมชนผู้ตั้งกระทู้ sirisarn :: วันที่ลงประกาศ 2020-05-12 11:20:27


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล